różne

Błogosławiona jesteś Maryjo,    C ^  F^
I wywyższona przez Pana.
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał,   C  G -9
Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła,
By w Tobie Ciałem się stało.
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową,
Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną Bogarodzico,
Gdy się błąkamy w ciemności.
Do światła wiary prowadź na nowo,
Drogą świętości.

———————————————–

1. Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.

———————————————–

F               d7       B     C                 -2
Królowo nieba, Pani Aniołów,

F               B         C F

Różdżko i Bramo, witaj,

g                 C           F

Ty Jasność zrodziłaś nam.

F             C           B       F

Ciesz się Panno chwalebna

ponad wszystkie piękniejsza

Witaj, o Najśliczniejsza

Proś Chrystusa za nami.

d         C   F
Maryjo, Matko Słowa
F     C     d
Módl się za nami.
d          C    F
Przeczysta Ewo nowa,
F       c4-3          d
prowadź nas za Synem Twym.

F                   C
1.Aby nas Chrystus wysłuchał
C4                        C
Aby nie odrzucił naszej modlitwy
d               C
Prosimy Ciebie Maryjo:
F    C   B  d
Módl się za nami!

2.Tyś ziemi Światłość zrodziła, której ciemność nigdy nie ogarnie
Prowadź nas w świetle Najświętsza:
Módl się za nami!

3.Tyś bramą Domu Bożego, drabiną prostą do nieba
Ducha Świątynią warowną:
Módl się za nami!

4.Bądź pozdrowiona Maryjo,
Pan z Tobą, w Tobie zamieszkał;
Ciebie błagamy, o Pani:
Módl się za nami!

Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie
Jak Cię pozdrawiają anieli w niebie
Zdrowaś, zdrowaś Panno Maryjo

Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego
Ty jesteś Cesarzową świata całego
Tyś jest godną Maryjo tego

Tobie się kłaniają chóry anielskie
Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie
Ciebie prosi i plemię ludzkie

Nawet Trójca Święta szanuje Ciebie
Bo najwyższe miejsce dała Ci w niebie
Posadziła najbliżej siebie

Co za wielkie szczęście Panno dla Ciebie
Gdy Bóg Ojciec córką mianuje Ciebie
I najbardziej wywyższył w niebie

Syn Ojca Wiecznego Jezus kochany
Matką Cię nazywa Panno nad pannami
Wywyższył Ciebie nad wszystkie stany.

—————————————————-

Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie

Na przemian czcili głosem Aniołowie,

Wołając: Święty, Święty, Pan Bóg Święty,

Którego chwalą wojsk Nieba Zastępy.

Pełne są Nieba, ziemia Jego chwały,

Śpiewajmyż Bogu hymn przez wieczność trwały:

Święty nasz Boże, nad Świętymi Święty,

Którego chwalą wszystkich wojsk Zastępy.

Trzech świadków mamy: Ojca, Ducha, Syna,

Że trzy osoby, a Istność jedyna

Święty jest Ojciec, Syn Święty, Duch Święty,

Którego chwalą wszystkich wojsk Zastępy.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu

Ojcu, Synowi, Dachowi Świętemu,

Pełne są chwały Boskiej Niebo, ziemia;

Przyjm tę pieśń. Boże, od Twego stworzenia.

Ojca i Syna i Ducha Świętego

Czcząc błogosławmy do wieku wiecznego,

Godzieneś, Boże, od nas wiecznej chwały.

Niech Cię wielbimy przez wiek nieprzetrwały.

Niechaj na ten Dom od Ojca wiecznego

Zlewa się źródło pokoju miłego,

Słowo Przedwieczne, jedyny Syn Boży,

Tego pokoju niechaj nam przy mnoży.

Duchu Najświętszy, raczże się zmiłować,

Wiecznym pokojem chciej nas udarować,

Szczęśliwi, którzy w Domu Twym mieszkają

Niechże Cię, Panie, wiecznie wychwalają. [1]

——————————————————-

Serce Jezusa, proszę najgoręcej

Spraw, niech Cię kocham , kocham coraz więcej.

——————————————————-

1. Każda żyjąca dusza,
Niech się miłością wzrusza,
Uwielbiając, wychwalając
Serce  Jezusa.

2. Bo niebo ani ziemia,
Nic lak słodkiego nie ma,
Jako Serce Jezusowe,
Pełne zbawienia.

3. Dla nas otwarte stoi,
Niech grzesznik się nie boi;
Niech żałuje, pokutuje,
Tu rany zgoi.

4. W Najświętszym Sakramencie
To Serce uwielbiajcie;
Za te dary serc ofiary
Chętnie oddajcie.

——————————————————-

1. Chwalmy niewysłowiony
Sakrament uwielbiony,
Który Jezus tu zostawił
Nam dla obrony.

2. Ta Krew Jego i Ciało
Dobrem wielkim się stało;
Gdy Go godnie przyjmujemy,
Da łask niemało.

3. Niech Cię uczci lud wierny,
Boże pociech niezmierny!
W czasie głodu, moru, wojny
Bądź miłosierny.

4. Pobłogosław, gdy Ciebie<
Prosim, najświętszy Chlebie;
Ulecz, ratuj, broń i zasil
W każdej potrzebie.

5. W Ciebie wierzym, o Panie,
Niech to nasze wyznanie,
Które sercem Ci składamy,
Ofiarą stanie.

6. Rozum, wolę dajemy,
Serca ofiarujemy;
O nasz Jezu, Zbawicielu,
Kochać Cię chcemy!

D                     e A D x2

Przyjmij Panie nasze dary,
które tutaj przynosimy.

D                   G   A     D
Przyjmij Panie nas samych

e                   G         A
Gdy się tutaj gromadzimy.

Przynosimy chleb i wino,
By się Ciałem i Krwią stały.
Przyjmij Panie nasze serca,
Ulecz wszystkie nasze rany.

Przyjmij Panie naszą słabość,
Natchnij mocą swego Ducha.
Odnów Panie w nas miłość,
Niechaj zawsze Cię kochamy.

 

————————————————————–

 

Oto święte Ciało Pana

Pod postacią chleba,

Żywa manna ludziom dana

Na drogę do nieba.

 

Ref.: Witaj, Jezu, Panie nasz,

Jakże wielką miłość masz!

 

  1. Oto święta Krew Przymierza,

Łask krynica żywa.

Ona Boski gniew uśmierza

I z grzechów obmywa.

 

  1. Oto Baranek Boży,

Który gładzi grzechy.

On w tej szacie łaski mnoży,

Udziela pociechy.

———————————————————

C                    e  F  C       F

Panie, pragnienia ludzkich serc

e
Ty zaspokoisz sam.

a                 e                  C
Przyjdź Chlebie żywy, Zbawco nasz,

d7             G7       C
Pszeniczny Darze, przyjdź!

C             a    F       e      a      F      C

Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos,

d                 G
Tak wzywasz nas rodzinę swą.

d                  G
Za Tobą chcemy iść.

Z radością więc śpiewamy Ci
ten dziękczynienia hymn.
Godnymi czynisz dzisiaj nas
niebieski dzielić chleb.

Ty, Panie, dajesz siebie nam,
by naszym życiem być.
Jak braciom służyć naucz, jak
miłością, prawdą żyć.

 

 

————————————————————

 

O Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać

1.Jesteś Panie winnym krzewem,

A my jego latorośle.

Moc czerpiemy tylko z Ciebie,

Ty w nas żyjesz swą miłością.

 

  1. Cóż trwałego poza Tobą,

Człowiek zdziała sam ze siebie?

Któż potrafi własne dobro

Oblec w kształty nieśmiertelne?

 

  1. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,

Tak wspaniałą i szeroką,

Że wyzwala pełną radość,

W sercu, które Ciebie kocha.

 

  1. Wejdź o Jezu w nasze życie,

Głębią łaski, mocą słowa.

Byśmy mogli owoc przynieść,

Cześć i chwałę Ojcu oddać.

 

———————————————————–

 

  1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. Ty w sercu moim trwasz, Z miłością Stwórcy ziem Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. 2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, za Tobą życiem swym iść jako cień. Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć, myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. 3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc, w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc, gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.   4. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, gdy mnie już będzie krył grobowy głaz. być bliżej Ciebie chcę to me pragnienie czuj, bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.

Ref.:
Błogosław Panie nas, na pracę i znojny trud,

Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał
I wielbił świat – Alleluja!

1. Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe,
Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.

2. Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk,
Cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci.

3. Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg,
Niech życiem świadczym Mu, żeś Dobry Ojciec, Bóg.

4. Wśród świata stawisz Krzyż i przezeń zbawiasz go,
Konając z sercem Twym, dajemy życie swe.

5. Miłością złącz nas Swą i nią przemieniaj świat,
Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, brat.

 

 

Kto nie miłuje, ten nie zna Boga
Kto trwa w miłości, przebywa w Bogu
Kto nie miłuje, ten nie zna Boga
Bóg miłością  jest

Na wieki będę wyśpiewywał
Twe miłosierdzie Panie.

C               G            G7     C
W swoim wielkim miłosierdziu
F     C    d          G
Bóg nas zrodził do nadziei     x2
G   G7        C
Do wielkiej nadziei

Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma x2    ( t.: św. Teresa od Dzieciatka Jezus,Ps 145 ,m.: P. Bębenek)

 Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

 

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią!

Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę,

aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.

Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.

Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych.

Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię.

Jezu , ufam Tobie D G A G D A

1.Tobie, Panie, mam zaufać na każdy czas,
w Tobie znaleźć mego życia sens.
Ty miłością swą ogarniasz każdego z nas,
choć tak często obrażamy Cię.

Ref.
Z Chrystusa serca wypłynęła krew i woda
jako miłosierdzia dla nas zdrój,
zaczerpnij z tego źródła, ono sił Ci doda,
zaufaj Bogu, to zbawiciel twój.

2.Jeśli jemu zaufasz, nie zawiedziesz się,
w każdej chwili przy tobie będzie On.
On do szczęścia wiecznego poprowadzi mnie,
w trudach życia pomocą służąc swą.

Niech uwielbiony będzie Bóg

w Trójcy i w Miłosierdziu

uwielbiajmy Go!


1.Nasze plany i nadzieje,

coś niweczy raz po raz.
Tylko Boże Miłosierdzie,
nie zawodzi nigdy nas.

Ref.
Jezu, ufam Tobie, od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej
i w opiece czułej duszę moją miej.

2.Ufność w Miłosierdzie Boże
zapewnienie daje nam,
że w godzinie naszej śmierci
przyjdzie po nas Jezus sam.

3.W trudnych chwilach twego życia
nie rozpaczaj nie roń łez.
Ufność w Boże Miłosierdzie
troskom twym położy kres.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie
całym życiem służyć Ci.
Pragnę Boże Miłosierdzie
głosić ludziom w smutne dni.

1.Jak idący po falach Piotr
mam zaufać tylko Tobie
i odważnie ze swej łodzi wyjść,
zawierzywszy Twoim słowom

Ref.
Jezu ufam Tobie, w każdym miejscu, w każdej chwili
Jezu ufam Tobie, zechciej wiarę wciąż ożywiać.
Jezu ufam Tobie, chociaż światem biegną burze.
Jezu ufam Tobie i chcę zawsze Tobie służyć.

2.Wszelkie prawa nie znaczą nic,
jeśli Ty je zechcesz zmienić.
Dzięki Tobie Każdy może pójść
po jeziorze jak po ziemi.

3.Daj nam wiarę na trudny wiek,
pełen smutku, pełen trwogi,
byśmy wszyscy przeprawili się,
gdy nam przyjdzie iść po wodzie.