Sobota, 9 grudnia 2023 – Jutrznia z wezwaniem

8 grudnia, 2023

Sobota, 9 grudnia 2023
Jutrznia z wezwaniem

Przewodniczący: † Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga
Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)
Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana i Króla, / który do nas przyjdzie.

HYMN

1. Otwórz się, niebo pokryte chmurami,
I Sprawiedliwy niech zejdzie z obłoków
Jak deszcz ożywczy, co zwilży pustynię
Naszego serca.

2. Otwórz się, ziemio, i wydaj swój Owoc
Zrodzony z Ojca i czystej Dziewicy,
Gdyż On przyniesie zbawienie i pokój
Całemu światu.

3. Przyjdź, Pojednanie, już więcej nie zwlekaj;
Niech Twa obecność przywróci nam łaskę,
I wprowadź wszystkich znużonych wędrowców
Do domu Ojca.

4. Znak Twój na niebie zabłyśnie narodom,
Gdy znów nadejdziesz, by sądzić sumienia;
Pamiętaj wtedy, żeś mieszkał wcielony
Pomiędzy nami.

5. Boży Baranku, czekamy na Ciebie
I pieśnią chwały wielbimy Twą dobroć;
Sławimy również i Ojca, i Ducha
W jedności z Tobą. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, * aby rozważać Twoje słowo, Panie.

Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.

Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
będę strzegł Twoich napomnień.

Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.

Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
aby rozważać Twoje słowo.

W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.

Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
dalecy są oni od Twojego Prawa.

Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.

Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
że ustaliłeś je na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, / aby rozważać Twoje słowo, Panie.

2 ant. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, * Jemu zawdzięczam moje ocalenie.

Pieśń (Wj 15, 1b-4. 8-13. 17-18)
Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego
Ci, którzy zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego (por. Ap 15, 2-3)

Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, *
gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni.

Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, *
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.

On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, *
On Bogiem mego ojca, będę Go wywyższać.

Pan, wojownik potężny, *
«Ten, który jest», brzmi Jego imię.

Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko jego, *
wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym.

Od Twojego tchnienia spiętrzyły się wody, †
jak wał stanęły ogromne fale, *
w pośrodku morza zakrzepły otchłanie.

Mówił nieprzyjaciel: „Będę ścigał, dopadnę, †
rozdzielę łupy i nasycę mą duszę, *
dobędę miecza, moja ręka ich zniszczy!”

Lecz Tyś posłał swój wicher i przykryło ich morze, *
zatonęli jak ołów wśród gwałtownych wirów.

Któż spomiędzy bogów równy Tobie, Panie, †
kto blaskiem świętości podobny do Ciebie, *
straszliwy w czynach, sprawiający cuda?

Wyciągnąłeś prawicę *
i wchłonęła ich ziemia.

Ty zaś wiodłeś swą łaską lud oswobodzony †
i doprowadziłeś go Twoją mocą *
do swego mieszkania świętego.

Wprowadziłeś ich i osadziłeś *
na górze Twojego dziedzictwa,

W miejscu, któreś uczynił swoim mieszkaniem, *
w świątyni zbudowanej Twoimi rękami.

Pan jest Królem *
na zawsze i na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, / Jemu zawdzięczam moje ocalenie.

3 ant. Chwalcie Pana, * wszystkie narody.

Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu
Niech poganie wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie (por. Rz 15, 9)
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *

wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie Pana, wszystkie narody.

CZYTANIE
Iz 11, 1-3a

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

K. Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
W. Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
K. I Jego chwała objawi się w tobie.
W. Wzejdzie światłość Pana.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

PIEŚŃ ZACHARIASZA
Łk 1, 68-79

Ant. Nie lękaj się, Syjonie, * oto twój Bóg przychodzi do ciebie. / Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nie lękaj się, Syjonie, / oto twój Bóg przychodzi do ciebie. / Alleluja.

PROŚBY

Bóg Ojciec odwiecznym zamiarem swej woli postanowił zbawić lud swój. Módlmy się do Niego, wołając:
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Boże, Ty obiecałeś swemu ludowi Dawcę sprawiedliwości,
strzeż świętości swojego Kościoła.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Boże, nakłoń ludzkie serca ku Twojemu słowu,
umocnij swych wiernych w zgodzie i świętości.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Zachowaj nas w miłości Ducha Świętego,
abyśmy doznali miłosierdzia Twego Syna, który przyjdzie w chwale.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Boże najłaskawszy, umacniaj nas aż do końca,
na dzień przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

Boże, Ty dla wybawienia ludzkości z niewoli grzechu posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, udziel daru prawdziwej wolności wszystkim, * którzy pokładają nadzieję w Twoim przebaczeniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments